หน้าแรก  เกี่ยวกับ TCBP    โครงสร้างและหน้าที่
ฝ่ายขายและการตลาด

การแบ่งมอบอำนาจหน้าที่ 

Job Description
ฝ่ายขายและการตลาด
(Sales & marketing)
 
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการขาย และการตลาด
มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ
        ด้านการตลาด
 • วิเคราะห์  วางแผน   กำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย พร้อมทั้งรายชื่อ ลูกค้าเป้าหมายในแต่ละกลุ่ม และกำหนดเป้ายอดขาย ในแต่ละกลุ่มลูกค้า ที่มีความเป็นไปได้ ให้กับฝ่ายขายไปดำเนินการ
 • วิเคราะห์ วางแผน จัดการ ให้มีการส่งเสริมการขาย ด้วยการวางแผน เข้าร่วม โครงการ กิจกรรม การประกวดผลงาน หรือผลิตภัณฑ์ ที่หน่วยงานหรือองค์กร ต่างๆจัดให้มีขึ้น ในแต่ละปี
 • วิเคราะห์ วางแผน และดำเนินการสร้าง สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์  และ เผยแพร่ โฆษณา PR ไปยังสื่อต่างๆ
 • วิเคราะห์ วางแผน กำหนดเป้าหมาย  และดำเนินการสร้าง ตัวแทนจำหน่าย(Distributer / Dealer )   และ ผู้สร้างระบบ(Implementor) ในแต่ละช่องทางจัดจำหน่าย สำหรับลูกค้า กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม เพื่อให้ได้ยอดขายตามที่กำหนด
   
         ด้านการขาย
 
 • จัดเตรียม รายชื่อลูกค้าเป้าหมาย ให้ มีข้อมูล ครบถ้วน สมบูรณ์
 • จัดเตรียม แผน กระบวนการขั้นตอน การขาย สำหรับ สินค้าและผลิตภัณฑ์ DIMS For Government ,DIMS For SME
 • จัดเตรียม เอกสาร Sale Kit แผ่นพับ Brochure คำอธิบาย รายละเอียด สินค้า ฯลฯ   , Company Profile , Quotation , แบบฟอร์ม รับแจ้งความต้องการ เอกสารสำคัญของบริษัท ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ ในแต่ละกระบวนการขาย สินค้า ทั้ง 2 ประเภท
 • เริ่มการขาย ด้วยการให้ ข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า และบริการ กับลูกค้า ทั้งด้วยการส่ง Email , การพูดคุยทางโทรศัพท์ , การไปพบลูกค้า  การเสนอราคา การส่งของ การออกใบเสร็จ ใบกำกับภาษี และการเก็บเงิน
 • ให้คำ ปรึกษา แนะนำ ในการวิเคราะห์ ออกแบบระบบ ,  การจัดทำ Website ให้กับผู้ที่สนใจ หรือ ลูกค้าที่ต้องการทราบรายละเอียดด้วยท่าทีที่นอบน้อมและเป็นมิตร  และให้การบริการ การช่วยเหลือ แก่ลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา ไม่เอาเปรียบลูกค้า
 • หมั่นตรวจสอบ ติดตาม ความก้าวหน้าของงาน  เก็บรวบรวม อุปสรรค ปัญหาข้อขัดข้องในการทำงาน เพื่อนำมาวิเคราะห์ แก้ไขปรับปรุงให้ดี ขึ้น
   

Hits: 1914 Rating() (2 vote)
    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 ย่อหน้าที่ 1 (7/11/2554)
 ฝ่ายผลิตและโครงการ (11/7/2554)
 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (11/7/2554)
 ฝ่ายบริการ (7/11/2554)
 ฝ่ายบัญชีและการเงิน (11/7/2554)
จำนวน 5 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1 ]