ท่องเที่ยวไทย  เทศกาลประเพณี    พฤษภาคม
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
แสดงความคิดเห็น
วันพืชมงคล (พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ) ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย

9 พฤษภาคม 2555พืชมงคลเป็นวันที่กำหนดให้มีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งเป็นพระราชพิธีที่ พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดขึ้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และความเป็นสิริมงคลแก่เกษตรกร และเป็นการเริ่มเพาะปลูกข้าวและพืชไร่อันเป็นธัญญาหาร ซึ่งเป็นหลักในการดำรงชีวิตของชาวไทย โดยจะจัดขึ้นประมาณต้นเดือนพฤษภาคม เพราะเป็นช่วงเวลาเริ่มต้นฤดูฝน

ซึ่งเป็นฤดูกาลเริ่มต้นของการทำนาหรือการเพาะปลูกพืชพันธุ์ต่างๆ และถือว่าเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทยอีกด้วย วันพืชมงคล เป็นวันสำคัญที่กำหนดขึ้นเพื่อระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย มีการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งเป็นพระราชพิธีโบราณ สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ประกอบด้วย 2 พระราชพิธีคือ พระราชพิธีพืชมงคล และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

พระราชพิธีนี้กระทำที่ท้องสนามหลวง ทางราชการกำหนดให้วันพืชมงคลเป็นวันเกษตรกร และกำหนดให้วันนี้เป็นวันหยุดราชการ ยกเว้นธนาคารและบริษัทเอกชนบางแห่งไม่หยุดทำการ วันพืชมงคลจะไม่ตรงกับวันเดิมตามสุริยคติหรือจันทรคติของทุกปี แต่สำนักพระราชวังจะเป็นผู้ประกาศวันพืชมงคล ให้เป็นวันใดวันหนึ่งในเดือนพฤษภาคม แล้วแต่ในแต่ละปี


 
เป็นพิธีทางศาสนาพราหมณ์ เป็นพิธีพราหมณ์มีมาแต่โบราณ เป็นพิธีเริ่มต้นการไถนาเพื่อหว่านเมล็ดข้าว มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เป็นอาณัติสัญญาณว่า บัดนี้ฤดูกาลแห่งการทำนาและเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้ว พระราชพิธีทั้งสองนี้ ได้กระทำเต็มรูปแบบมาเรื่อยๆ จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๗๙ ได้เว้นไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง ด้วยสถานการณ์โลกและบ้านเมืองอยู่ในภาวะที่ไม่สมควรจะจัดงานใดๆ จึงว่างเว้นไป ๑๐ ปี ต่อมาทางราชการพิจารณาเห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศกสิกรรม โดยเฉพาะทำนาควรจะได้ฟื้นฟู ประเพณีเก่าอันเป็นมงคลแก่การเพาะปลูก ดังนั้น ใน พ.ศ. ๒๔๙๐ จึงกำหนดให้มีพิธีพีชมงคลขึ้นอีก แต่มีแค่พระราชพิธีพืชมงคลเท่านั้น (พิธีเต็มรูปแบบว่างเว้นไปถึง ๒๓ ปี) ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๓ จึงจัดให้มีราชพิธีจรดพระนาคัลแรกนาขวัญ ร่วมกับพิธีพืชมงคลนับแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้จึงจัดให้เป็นวันสำคัญของชาติ

ที่มาเว็บไซต์
: http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5
สร้างโดย: Thaicyber  เมื่อวันที่ : 21/3/2555 16:24:35

Hits: 443
    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 ชนเผ่าอาข่า - อยู่กรรม (2/4/2555)
 ชนเผ่าอาข่า - ความเชื่อ (4/2/2555)
 ชนเผ่าอาข่า - ลานวัฒนธรรม (2/4/2555)
 ชนเผ่าอาข่า - ความเชื่อ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (4/2/2555)
 ชนเผ่าอาข่า - ประเพณี ปีใหม่ลูกข่าง (4/2/2555)
 ชนเผ่าอาข่า - เทศกาล (4/2/2555)
  ประเพณี พิธีถอนขนไก่ (2/4/2555)
 ชนเผ่าอาข่า - ประเพณีโล้ชิงช้า (4/2/2555)
 ประเพณี พิธีการทำบุญในไร่ข้าว (4/2/2555)
 ประเพณี พิธีบูชาศาลพระภูมิเจ้าที่ (2/4/2555)
จำนวน 31 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ << <  1  2 3  4  >  >> ]  
  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  
 วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
    วันพืชมงคล เป็นวันสำคัญที่กำหนดขึ้นเพื่อระลึกถึงความ สำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย มีการจัด พ
  จำนวน  1  เรื่อง   [ 1 ]
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง  
  วันพืชมงคล     เอกสารแนบ   11506_59901_ppppppppppppppppppppppp.jpg
รายละเอียด: วันพืชมงคล เป็นวันสำคัญเพื่อระลึกถึงความสำคัญของการเกษตร โดยพระราชพิธีที่มีในวันนี้เป็นพระราชพิธีเก่าแก่ที่มีมาแต่ครั้งโบราณกาล ประกอบไปด้วยพิธีกรรม 2 พิธีที่กระทำร่วมกัน คือ พระราชพิธีพืชมงคล และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
ดูทั้งหมด »   
  ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งนี้  
แสดงความคิดเห็น
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :  *
ความคิดเห็น : 
*
พิมพ์อักษรตามภาพ :      *